Kinnitatud direktori O. Teterez poolt 23.05.2018, Tallinn

Muudetud 01.01.2024

Kvaliteedi tagamise alused

Horeca Edu OÜ kvaliteedi tagamine
1. Üldsätted
1.1. Horeca Edu OÜ (registrikood: 12379884) korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitust.
1.2. Koolitusasutus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivatest õigusaktidest ning teistest täienduskoolitusega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.3. Kvaliteedi tagamise dokumendi uuendatakse/täiendatakse kord aastas või vajadusel peale iga koolituse lõppemist.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamine
2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist. Õppekavad on Haridus- ja Teadusministeeriumile nõude esitamisel järelvalveks kättesaadavad.
2.2. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning on õpiväljundipõhine. Toimub õppekavade regulaarne (kord aastas) üle vaatamine. Vajadusel õppekavad muudetakse. Õppekavad, mille aluseks on kutsestandard, vaadatakse iga kord peale kutsestandardi uuendamist üle.
2.3. Koolitusasutuse poolt läbiviidavate avalike koolituste õppekavad avalikustatakse kodulehel koolituse tutvustuse juures seaduses ettenähtud korras. Sisekoolituste puhul toimub õppekavade avalikustamine vastavalt kokkuleppega tellijaga.
2.4. Täienduskoolituse õppekavas määratakse kindlaks: 1) õppekava nimetus; 2) õppekava õppekavarühm; 3) õppe eesmärk; 4) õppekava koostamise alus; 5) õppekeel; 6) õpiväljundid; 7) õppe alustamise nõuded, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; 8) õppekava kogumaht, sealhulgas kontaktõppe maht (praktika ja iseseisva töö maht; 9) õppe sisu; 10) praktika korraldus; 11) õppekeskkonna kirjeldus; 12) vajalike õppematerjalide loend; 13) nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid; 14) koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus; 15) õppekava kinnitamise aeg.
2.5. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamine
3.1. Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja erialase töökogemusega koolitajad.
3.2. Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus ning valdav osa koolitajatest omab täiskasvanute koolitaja kutset.
3.3. Kursusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.
3.4. Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
4.1. Koolitused viiakse läbi Horeca Edu OÜ õppeklassides aadressil Vabaduse väljak 2, Tallinn või vajadusel koostööpartnerilt renditud õppetööks sobivates õppeklassides. Kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.
4.2. Kõik avalikud koolitused on koolitusasutuse kodulehel enne kursuse toimumise algust.
4.3. Koolituse jooksul luuakse võimalikult õppimist toetav keskkond, samuti püütakse grupid komplekteerida sarnaste õpivajaduste alusel.
4.4. Kõik koolitusele registreerunud saavad enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide jne kohta.
4.5. Igaks kursuseks valmistatakse ette õppemapp, mida täiendatakse pidevalt kursuse jooksul paberkandjal õppematerjaliga või vajadusel elektroonilisel andmekandjal.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumine
5.1. Koolituse kestel koguvad koolitusspetsialistid, koolitusjuhid ja koolitajad õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppe kvaliteet.
5.2. Iga kursuse lõpus täidavad osalejad koolituse tagasisidelehe, mis olenevalt koolitusest täidetakse paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava) ning koolitajate kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendused edasistes koolitustes.
Made on
Tilda