Kinnitatud juhatuse liige Olga Teterez poolt 01.01.2024, Tallinn

1. Õppekava nimetus:
Laooperaatori koolitus koos tõstukijuhi väljaõppega.

2. Õppekavarühm
Transporditeenused.

3.Õppekava koostamise alus
Kutsestandard “Laotöötaja, tase 4” .

4.Koolituse eesmärk
Kujundada isiksus, kellel on teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud töötamiseks õpitud valdkonnas ning eeldused ja soov õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks; kujundada õppijal iseseisva töö oskust, loovust, algutus-, otsustus- ja vastutusvõimet ning teenindus- ja suhtlemisvalmidust.

5. Õppekeel
Vene keel.

6.Õpiväljundid
Õppekava läbimisel õpilane:
1) viib läbi kõiki laotöö toiminguid (sh kauba vastuvõtmine, hoiustamine ja väljastamine) kasutades laosedameid;
2) järgib laos töökorralduse ja ohutustehnika nõudeid;
3) mõistab meeskonnatöö vajalikkust ja tunnetab oma rolli meeskonnas;
4) teab klienditeeninduse põhimõtteid ja rakendab oma teadmisi kaebuste, reklamatsioonide, konfliktsituatsioonide lahendamisel;
5) kasutab oma töös digivahendeid (sh MS arvutiprogramme);
6) kasutab erialast eesti keelt tööülesannete lahendamiseks;
7) juhib tõstukit.

7.Sihtgrupp
Täiskasvanud, kes soovivad töötada lao ettevõttes laooperaatorina, laotöötajana, tõstukijuhina, komplekteerijana või muu töötajana laos.

8. Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
Laooperaatori õppekava alusel võib asuda õppima isik, kes on omandanud põhihariduse ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada antud alal. Kursuse programm on mõeldud nii naistele, kui ka meestele.

9. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
250 akadeemilist tundi (174 ak. tundi auditoorne õppetöö, 16 ak.tundi praktika koolikeskkonnas, 40 ak. tundi praktika ettevõttes, 20 ak. tundi iseseisvat tööd).

10. Õppe sisu:
10.1. Sissejuhatus (6 ak. tundi): laopidamise ajalugu, laotöötaja töösisu ja tööülesanded. tööohutusnõuded
10.2. Logistika alused (20 ak.tundi; 18 ak.tundi koolikeskkonnas ja 2 ak.tundi iseseisvalt): laologistika põhimõtted ja tehnoloogia, kauba liikumine laos - kauba vastuvõtmine ja väljastamine, veokorraldus, ladude klassifikatsioon
10.3. Kaupade hoiustamise alused (18 ak.tundi; 16 ak.tundi koolikeskkonnas ja 2 ak.tundi iseseisvalt): kaupade hoiustamise põhimõtted ja tehnoloogia, toidukaupade hoiustamine, kauba väljastamine laost
10.4. Kaupade markeerimine (10 ak.tundi; 8 ak.tundi koolikeskkonnas ja 2 ak.tundi iseseisvalt): markeerimise põhimõtted, funktsioon ja struktuur, toidukaupade ja mittetoidukauba markeering, märgistamine, kaubamärk, vöötkooditehnoloogia
10.5. Pakenditüübid (16 ak. tundi): pakendi ajalugu, pakendi mõiste, tüübid ja materjalid, pakendi nõuded, kaubaalused ja nende klassifikatsioon ja nõuded, kaubaveokite suurused, kaubaaluse laadimine veoühikusse, ohutustehnika laadimisel
10.6. Laotehnoloogia (18 ak.tundi; 12 ak.tundi koolikeskkonnas ja 6 ak.tundi iseseisvalt): laoseadmed, laoriiulisüsteem, virnastajad, tõstukid ja laadurid, käru, laadimissillad, laadimisslüüsid, kaalud
10.7. Ohtlike veoste hoiustamine. ADR. (6 ak.tundi; 4 ak.tundi koolikeskkonnas ja 2 ak.tundi iseseisvalt): ohtlike veoste klassifikatsioon ja markeerimine, nende hoiustamise ja autoveo tingimused ja kord, veo dokumentatsioon
10.8. Incoterms 2020 reeglid. Laodokumentatsioon (12 ak. tundi): dokumentide loomine ja haldamine, tarne tingimused, kauba vastavuse kontrollimine vastavalt dokumentidele
10.9. Inventuuri alused (8 ak. tundi): laotarkvara ülevaade - ettevalmistus ja korraldamine, inventuuri tüübid, kauba kaotused
10.10. Ettevõtluse alused ja teenindamine (4 ak. tundi): ettevõtluse põhimõtted ja funktsioon, ettevõtja õigused ja kohustused, EV õigusalused ettevõtluse kohta, ettevõtluse tüübid ja vormid, äriplaan, riskide hindamine; pretensioonide käsitlemine ja asjakohase informatsiooni andmine
10.11. Tolliamet. Tollirežiimid ja toimingud. (12 ak. tundi): tolliliit, tollilaod, tollimaksu mõiste ja liigid, tolliprotseduurid ehk tollitoimingud ja nende iseloomustus, tollirežiimid, tolligarantii arvutamine ja tollivõlg, tollikoodi määramine, tollideklaratsioonid, tollitransiit
10.12. Aktsiisid (12 ak.tundi; 10 ak.tundi koolikeskkonnas ja 2 ak.tundi iseseisvalt): aktsiisiladu, aktsiisikaubad ja nende hoiustamine ning selle dokumentatsioon, aktsiisimaksud
10.13. Klienditeenindus (22 ak.tundi; 20 ak.tundi koolikeskkonnas ja 2 ak.tundi iseseisvalt): klienditüübid, kliendiga suhtlemise põhimõtted, konflikti lahendamine
10.14. Tõstuki juhtimine (24 ak.tundi)
10.15. Arvutiõpetus (10 ak.tundi; 8 ak.tundi koolikeskkonnas ja 2 ak.tundi iseseisvalt): programmidega MS Word ja MS Excel töötamine, kirjavahetus e-postis, töö informatsiooniga Internetis
10.16. Erialane eesti keel (32 ak. tundi)
10.17. Õppepraktika ettevõttes (40 ak. tundi).

11. Õppemeetodid.
Loengud, paaris- ja grupitöö, praktilised ülesanded õppebaasis, õppepraktika ettevõttes, iseseisev töö (teoreetilise materjali uurimine ja küsimuste vastamine, videomaterjalidega tutvumine ja konspekteerimine, terminoloogia õppimine, õpitud materjali harjutamine).

12. Praktika korraldus.
Praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad õpilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud. Kool tagab igale õppijale praktikakoha. Praktika maht on 40 akadeemilist tundi.

13.Õppekeskonna kirjeldus.
Koolitus toimub aadressil Vabaduse väljak 2, Tallinn. Koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Igale koolitusel osalejale tagatakse kohvipaus. Koolitusel on võimalik kasutada toimivat internetiühendust. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm). Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Kõik õppematerjalid tagatakse õpilastele kooli poolt.

14. Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid. Õppematerjalid: õpetaja koostatud konspekt ja PowerPoint’i esitlus, videomaterjalid, töölehed, erialane kirjandus.

15. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.
Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid. Õpilane on läbinud praktika ja saanud selle kohta positiivse hinnangu. Tõend koolitusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõend väljastatakse vastavalt tundide arvule, kus osaleja osales.

16. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.
Elliana Poluektova- insener-ökonomist (magister, TTÜ), töökogemus logistikas üle 20 aastat, logistik ja deklarant. Suur kogemus laomajanduse korraldamises ja laoarvestuses. Veera Jefremova on eesti ja vene keele õpetaja. Omandatud kõrgharidus, magister (Tartu Riiklik Ülikool 1966.a. vene keele ja kirjanduse eriala; Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1989.a. eesti keele ja kirjanduse eriala). Töötab Tallinna Erateeninduskoolis al. 1999.a Vladimir Sillaste tõstukijuhi koolitaja rohkem kui 5 aastat. On omandanud Liiklusohutuse erialast haridust Tallinna Ülikoolis. Turvalisuse spetsialist. Andrei Gritskov. Täiskasvanute koolitaja 17-aastase kogemusega.
Made on
Tilda