Kinnitatud juhatuse liige Olga Teterez poolt 01.01.2024, Tallinn

1.Õppekava nimetus:
Laotöötaja.

2.Õppekavarühm
Transporditeenused.

3.Koolituse eesmärk
Kujundada isiksus, kellel on teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud töötamiseks õpitud valdkonnas ning eeldused ja soov õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks; kujundada õppijal iseseisva töö oskust, loovust, algutus-, otsustus- ja vastutusvõimet ning teenindus- ja suhtlemisvalmidust.

4.Õppekeel
Vene keel.

5.Õpiväljundid
Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks laos meeskonna liikmena. Õppekava läbimisel õpilane:
1) viib läbi kõiki laotöö toiminguid ja lahendab töös ettetulevaid probleeme, vajadusel juhendamisel;
2) järgib laos töökorralduse ja ohutustehnika nõudeid;
3) mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt;
4) töötleb informatsiooni tüüpsituatsioonides iseseisvalt, ebaharilikes või keerukates situatsioonides võib ta vajada juhendamist;
5) kasutab oma töös digivahendeid;
6) kasutab erialast eesti keelt tööülesannete lahendamiseks;
7) oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta ning kavandab oma karjääri.

6.Sihtgrupp
Täiskasvanud, kes soovivad töötada lao ettevõttes laooperaatorina, laotöötajana, tõstukijuhina, komplekteerijana või muu töötajana laos.

7. Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
Õppekava “Laotöötaja” alusel võib asuda õppima isik, kes on omandanud põhihariduse ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada antud alal. Kursuse programm on mõeldud nii naistele, kui ka meestele. Vastuvõtt toimub vastavalt dokumendis “Õppekorralduse alused” sätestatud tingimustele.

8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
180 akadeemilist tundi (134 ak. tundi auditoorne õppetöö, 40 ak. tundi praktika ettevõttes, 6 ak. tundi iseseisvat tööd).

9. Õppe sisu:
9.1. Sissejuhatus (8 ak. tundi): laopidamise ajalugu, laotöötaja töösisu ja tööülesanded. tööohutusnõuded
9.2. Logistika alused (12 ak. tundi): laologistika põhimõtted ja tehnoloogia, kauba liikumine laos - kauba vastuvõtmine ja väljastamine, veokorraldus, ladude klassifikatsioon
9.3. Kaupade hoiustamise alused (12 ak. tundi): kaupade hoiustamise põhimõtted ja tehnoloogia, toidukaupade hoiustamine, kauba väljastamine laost
9.4. Kaupade markeerimine (8 ak. tundi): markeerimise põhimõtted, funktsioon ja struktuur, toidukaupade ja mittetoidukauba markeering, märgistamine, kaubamärk, vöötkooditehnoloogia.
9.5. Pakenditüübid (16 ak. tundi): pakendi ajalugu, pakendi mõiste, tüübid ja materjalid, pakendi nõuded, kaubaalused ja nende klassifikatsioon ja nõuded, kaubaveokite suurused, kaubaaluse laadimine veoühikusse, ohutustehnika laadimisel
9.6. Lao tehnoloogia (8 ak.tundi): laoseadmed, laoriiulisüsteem, virnastajad, tõstukid ja laadurid, käru, laadimissillad, laadimisslüüsid, kaalud
9.7. Ohtlike veoste hoiustamine. ADR. (4 ak. tundi): ohtlike veoste klassifikatsioon ja markeerimine, nende houistamise ja autoveo tingimused ja kord, veo dokumentatsioon
9.8. Incoterms 2020 reeglid. Laodokumentatsioon (12 ak. tundi): dokumentide loomine ja haldamine, tarne tingimused, kauba vastavuse kontrollimine vastavalt dokumentidele
9.9. Inventuuri alused (8 ak. tundi): laotarkvara ülevaade - ettevalmistus ja korraldamine, inventuuri tüübid, kauba kaotused
9.10. Ettevõtluse alused ja klienditeenindus (4 ak. tundi): ettevõtluse põhimõtted ja funktsioon, ettevõtja õigused ja kohustused, EV õigusalused ettevõtluse kohta, ettevõtluse tüübid ja vormid, äriplaan, riskide hindamine; töö kliendiga, tellimuste käsitlemine, pretensioonide käsitlemine ja asjakohase informatsiooni andmine
9.11. Erialane eest keel (32 ak. tundi)
9.12. Arvutiõpetus (10 ak. tundi): programmidega MS Word ja MS Excel töötamine, kirjavahetus e-postis, töö informatsiooniga Internetis
9.13. Tööpratika (40 ak. tundi).

10. Õppemeetodid.
Loengud, paaris- ja grupitöö, praktilised ülesanded õppebaasis, õppepraktika ettevõttes, iseseisev töö (teoreetilise materjali uurimine ja küsimuste vastamine, videomaterjalidega tutvumine ja konspekteerimine, terminoloogia õppimine, õpitud materjali harjutamine).

11. Praktika korraldus.
Praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad õpilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud. Kool tagab igale õppijale praktikakoha. Praktika maht on 40 akadeemilist tundi.

12.Õppekeskkonna kirjeldus.
Koolitus toimub aadressil Vabaduse väljak 2, Tallinn. Koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Igale koolitusel osalejale tagatakse kohvipaus. Koolitusel on võimalik kasutada toimivat internetiühendust. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm). Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Kõik õppematerjalid tagatakse õpilastele kooli poolt.

13. Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid. Õppematerjalid: õpetaja koostatud konspekt, raamatud, videomaterjalid.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.
Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid. Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõend väljastatakse vastavalt tundide arvule, kus osaleja osales.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.
Elliana Poluektova- insener-ökonomist (magister, TTÜ), töökogemus logistikas üle 20 aastat, logistik ja deklarant. Suur kogemus laomajanduse korraldamises ja laoarvestuses. Veera Jefremova on eesti ja vene keele õpetaja. Omandatud kõrgharidus, magister (Tartu Riiklik Ülikool 1966.a. vene keele ja kirjanduse eriala; Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1989.a. eesti keele ja kirjanduse eriala). Töötab Tetkoolis al. 1999.a.
Made on
Tilda