Kinnitatud juhatuse liige Olga Teterez poolt 01.01.2024, Tallinn

1. Õppekava nimetus:
Lapsehoidja koolitus koos toiduhügieeni koolituse ja esmaabiandja väljaõppega.

2. Õppekavarühm
Lastehoid ja teenused noortele.

3.Õppekava koostamise alus
Kutsestandard “Lapsehoidja, tase 4” välja arvatud B.2.8 Lapsehoidja kutset läbiv kompetents, tegevusnäitaja 1. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2.

4.Koolituse eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud lapsehoidjana töötamiseks, lapse füüsiliseks, intellektuaalseks, emotsionaalseks ja sotsiaalseks arendamiseks koostöös lapsevanema või hooldajaga lapsele sobivas keskkonnas ja lähtuvalt lapse healost, õigustest ja turvalisusest ning valmisolek erialaseks enesetäiendamiseks ning elukestvaks õppeks.

5. Õppekeel
Vene keel.

6.Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
1) planeerib, viib läbi ja hindab koostöös lapsevanema /hooldajaga lapse füüsilist, intellektuaalset, emotsionaalset ja sotsiaalset arengut toetavaid tegevusi lapse lähtuvalt tema individuaalsusest ja east;
2) toetab laste tervise edendamist ja vajadusel annab esmast abi;
3) hooldab erivajadusega last ja toetab tema arendamist;
4) kujundab lapsest lähtuvalt lapsele turvalise ja mängulise kasvukeskkonna;
5) on omandanud teadmised ja oskused kodumajanduse ja olmehügieeni põhialustest, laste toitlustamisest ja toiduhügieenist;
6) on omandanud teadmised ja oskused perekonna/hooldaja ning teiste spetsialistidega suhtlemisest;
7) on omandanud teadmised kvaliteetse ja paindliku lapsehoiuteenuse osutamiseks;
8) analüüsib oma kutseoskusi ja erialast arenguvajadust;
9) lahendab kutseala keerukaid ja mitmekesiseid ülesandeid, kasutades uudseid lahendusi nii iseseisvalt kui võrgustikes. .

7.Sihtgrupp
Täiskasvanud, kes soovivad lasteaias lapsehoidjana töötada või ettevõttes, mis on seotud lapsehoiu teenuse osutamisega.

8. Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
Õppekava “Lapsehoidja” alusel võib asuda õppima isik, kes on omandanud põhihariduse ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada antud alal. Kursuse programm on mõeldud nii naistele, kui ka meestele. Zoom’i kasutamise võimaluse olemasolu.

9. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
310 akadeemilist tundi (194 ak. tundi auditoorne õppetöö, 6 ak. tundi praktika koolikeskkonnas, 80 ak. tundi ettevõtte praktika, 30 ak. tundi iseseisvat tööd).

10. Õppe sisu:
10.1. Sissejuhatus lapsehoidja töösse
Lastekaitse ja sotsiaalhoolekande alused
Töökeskkond, töödokumendid ja töösuhted
Lapsehoidja kutse-eetika ja kutse taotlemine
Lastehooldusteenuste ettevõtte ja eralasteaed
10.2. Lapse kasvukeskkond ja kodumajandus
Ohutegurite hindamine ja ennetamine
Majapidamis- ja koristustööde tegemine, olmetehnika kasutamine, olmehügieen
Laste toitlustamine, toiduhügieen (16 ak.tundi) ja toiduvalmistamine (sh praktika koolikeskkonnas)
10.3. Lapse enesekohaste oskuste kujundamine Eneseteenindusoskuste kujundamine, sööma õpetamine Eneseregulatsiooni oskuse kujundamine
10.4. Lapse tervis ja esmaabi Lapse tervise edendamine ning tervist ohustavad tegurid Lapse seisundi jälgimine Laste haigused Haige lapse hooldamine ja põetamine (sh kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine) Esmaabi koolitus (16 ak.tundi)
10.5. Imiku (0-1 aastat) hoidmine ja arengu toetamine
10.6. Psühholoogia alused
Suhtlemispsühholoogia
Lapse arengupsühholoogia: kognitiivne, sotsiaalne areng
Lapse arengu toetamine: mäng, keelelise arengu soodustamine
Erilised vajadused: probleemsed käitumised, andekuse psühholoogia
Koostöö vanemate ja teiste spetsialistidega: suhtlemisoskused, koostöö, konfliktist väljumise strateegiad, töö planeerimine, läbipõlemise ennetamine
10.7. Pedagoogika alused Lapse füüsilise, intellektuaalse, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse areng
Lapse arengu perioodid
Seksuaalkasvatus
Eakohased päevategevused
Kombeõpetus ja eetika
Arendava ja turvalise kasvukeskkonna kujundamine: õppekohandamine, Montessori pedagoogika ja Waldorfi pedagoogika, riskid ja ohud erinevas vanuses lapse kasvukeskkonnas
Õppimisvõime ja füüsiline areng
Kõneareng
Lapse loovtegevus
10.8. Erivajadustega lapse hoidmine
Eripedagoogika alused: erivajadust põhjustavad tegurid, puuete liigid, füüsiliste puudega lapsed, probleemsed käitumised, kakskeelsed lapsed
Erivajadustega laste arendamine ja hooldamine
Tegevusteraapia alused
10.9. Ettevõttepraktika
Õppepraktika lasteaias või sarnases asutuses
Eneseanalüüs ja kovisioon

11. Õppemeetodid.
Loengud, paaris- ja grupitöö, situatsioonülesanded, rollimäng, praktika ettevõttes, kovisioon, iseseisev töö (eneseanalüüs, enesereflektsioon, kutseeksami kordamisküsimuste vastamine, usaldusväärse informatsiooni otsimine).

12. Praktika korraldus.
Praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad õpilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile õigesti koostanud nõutavad praktikadokumendid. Kool tagab igale õppijale praktikakoha. Praktika maht on 80 akadeemilist tundi ehk 60 astronoomilist tundi. Distantsõppe perioodil õppimise ajavahemiku saab pikendada.

13.Õppekeskkonna kirjeldus.
Koolitus toimub aadressil Vabaduse väljak 2, Tallinn. Koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Veebikoolituseks kasutatakse veebikeskkond Zoom. Rühma suurus on kuni 10 õpilast. Koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Igale klassiruumis koolitusel osalejale tagatakse kohvipaus. Koolitusel on võimalik kasutada toimivat internetiühendust. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm). Kõik õppematerjalid tagatakse õpilastele kooli poolt. Esmaabi õppeks on olemas treeningmannekeen, esmaabikott.

14. Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid. Õppematerjalid: õpetaja koostatud konspekt, raamatud, videomaterjalid.

15. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.
Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on:
1. osalenud vähemalt 75% õppetundidest
2. sooritanud kõik vajalikud ülesanded ja testid: kutseline enesereflektsioon situatsioonülesannete lahendamine rollimängu analüüs esmaabi koolituse läbimine täies mahus toiduhügieeni test
3. läbinud praktika, esitanud ja kaitsnud eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta ja saanud selle kohta positiivse hinnangu.
Tõend koolitusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõend väljastatakse vastavalt tundide arvule, kus osaleja osales.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: 1. Eriala tunnistus 2. Esmaabi tunnistus 3. Toiduhügieeni tunnistus.

16. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.
Tatjana Naidjonova lõpetas 2020. aastal Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe eripedagoogika (eripedagoog) erialal ja 2022. aastal Tallinna Ülikooli eripedagoogilise konsultandi (eripedagoog-nõustaja) 7. kategooria magistriõppe. Proovis end eriõpetajana lasteaias ja haiglas, viis aastat töötas lastega individuaalselt ning kaks aastat õpetas koolis. Viis läbi suvelaagreid erivajadustega lastele. Ta uurib süvitsi kakskeelsust ning lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamise protsessi. Lapsehoidja koolitusel ta on psühholoogia, pedagoogika ja eripedagoogika õppejõud.
Oxana Melnichuk. Pedagoog-psühholoog (magister). Lasteaias töötamise kogemusega. Tegeleb psühholoogia nõustamise, koolituste ja treeningute läbiviimisega rohkem kui 20 aastat. Maria Orlova 2019. aastal lõpetas Ryazani riikliku meditsiiniülikooli akad. I. P. Pavlova, erialal "Üldmeditsiin". 2021. aastal lõpetas ta Ryazani riikliku meditsiiniülikooli akad. I. P. Pavlova, erialal "Kirurgia". Õpetamiskogemus 4. kursuse üliõpilastele. On olemas töökogemus kliinikus. Tervise mooduli õppejõud.
Angela Melikhova. Õigusteaduste doktor, rohkem kui viiekümne Tsiviilõiguse teadustööde ning koolitusmetoodikate autor. Aktiivselt tegeleb õiguspraktikaga. Mooduli “Sissejuhatus lapsehoidja töösse” õppejõud.
Olga Gusseva on kutsepedagoog, kõrgharidus (Vitebski Tööstus Pedagoogiline Tehnikum, toiduvalmistamise tehnoloogia eriala). Õpetamise kogemus – 24 aastat. Töötab Tetkoolis al. 2008.a. Lapsehoidja koolitusel õpetab laste toitlustamist ja toiduvalmistamist kooli varustatud köögis.
Diana Malkevitš: toiduhügieeni erialane õpetaja koka koolides alates 1985.a. Täiskasvanute koolitaja. Omab magistriharidust Tatjana Rumjantseva on esmaabi koolitaja, registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris ja on läbinud esmaabiõpetaja koolitust.
Made on
Tilda