Kinnitatud juhatuse liige Olga Teterez poolt 01.01.2024, Tallinn

1. Õppekava nimetus:
Rõivaste konstrueerimine ja modelleerimine.

2. Õppekavarühm
Tekstiili-, rõiva- ja nahatöötluse erialade riiklik õppekava.

3.Õppekava koostamise alus
Rõivaste konstrueerimine ja modelleerimine eriala õppekava koostamise aluseks on võetud „Tekstiili-, rõiva- ja nahatöötluse erialade riiklik õppekava”, kinnitatud Haridus-ja Teadusministri määrusega 30.juunil 2014 nr 44. Õppekava koostamisel on lähtutud Rõiva- ja tekstiilispetsialist, eriala kutsestandardis esitatud 6. kutseastme asjaomaste institutsioonide vahel kokkulepitud nõuete kirjeldusest. Kutsestandartide tähised on 24-08052019-3.1/1k.

4.Koolituse eesmärk
Rõivaste konstrueerimine ja modelleerimine koolituste eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, vilumused, oskused ja hoiakud tööks tekstiiltoodete tootmise ettevõtetes ja õmblusettevõtetes nii Eestis, kui ka välismaal; luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning kujundada õppijates valmidus iseseisvaks tööks ja pidevaks erialaseks enesetäienduseks. Rõivaste konstrueerimine ja modelleerimine eriala tööülesannete hulka kuuluvad riidematerjalide töötlemine vastavalt tehnoloogiale ja omadustele ja nende säästlik kasutamine, erinevate toodete ja tootesõlme õmblemine; töötamine sõltuvalt toote eripärast erinevatel õmblusmasinatel ja kuumniiske töötlemise seadmetel ning vastavate töö- ja abivahendite kasutamine. Põhitöö on rõivaste õmblemine, millele eelneb mõõtude võtmine, põhi-ja juurdelõike konstrueerimine, modelleerimine, esimese proovi läbiviimine.

5.Õppekeel
Vene keel või eesti keel.

6.Õpiväljundid
Koolituse eesmärgiks on ette valmistada selline töötaja, kes teab:
professionaalne terminoloogia;
õmblustööstuses kasutatavate masinate tüübid;
õmblustööstuses kasutatavate masinate ja seadmete lisatarvikud ja nende tööpõhimõtted;
õmblusvahendid, -seadmed ja -tarvikud;
riidematerjali liigid ja omadused;
materjali ehk kanga töötlemise printsiibid;
lõigete tüübid;
õmbluste liigid;
sõlmede töötlemise ja kinnitamise tehnoloogia;
rõivaste elementide töötlemise tehnoloogia;
proovi läbiviimise ja paranduste tegemise põhimõtted;
kvaliteedinõuded õmblustoodetele;
mõõtmise ja kontrollimise vahendid;
ohutuse nõuded;
ergonoomika põhimõtted;
klienditeeninduse põhimõtted;
meeskonnatöö põhimõtted;
Sotsiaalvõrgustiku administreerimise põhimõtted.

7.Sihtgrupp
Täiskasvanud, kes soovivad töötada õmblejana, või rätsepana nii ateljees, kui ka ettevõtjana.

8. Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
Rõivaste konstrueerimise ja modelleerimise spetsialist õppekava alusel võib asuda õppima isik, kes on omandanud põhihariduse ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada antud alal. Kursuse programm on mõeldud nii naistele, kui ka meestele. Vastuvõtt toimub vastavalt HORECA EDU OÜ vastuvõtu eeskirjadele.

9. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Rõivaste konstrueerimise ja modelleerimise spetsialist koolituste maht on 250 ak.tundi. Õppeaja kestus: 1 õppenädal sisaldab 22 ak. õppetundi mistahes viisil õpilase poolt õpinguteks kulutatud tööle. Koolitused toimuvad neli päeva nädalas tööpäevadel, 5,5 ak. tundi päevas vastavalt tunniplaanile. Praktika toimub kahel viimasel nädalal tööpäevadel, 8 ak. tundi päevas vastavalt tunniplaanile. Ettevõtte praktika maht on 80 tundi.

10. Õppe sisu:
 • Põhilõike konstrueerimine (seelikud, kleidid, püksid, trikotaaži kleidilõiked). Toode õmblemine.
 • Valmislõikega töötamine.
 • Varruka konstrueerimine ja modelleerimine
 • Igasuguse fassooni modelleerimine põhilõike järgi
 • Trikotaažiga töötamine.
 • Materjali arvutamine ja mõõtude järgi kohandamine.
 • Lõikus ja ettevalmistus prooviks
 • Proovide läbiviimine ja paranduste teostamine
 • Erialane eesti keel.
 • Turunduse alused.
 • Töökorraldus. Autori- ja tarbijakaitse.
 • Õppepraktika ateljees.

11. Õppemeetodid.
Loengud, paaris- ja grupitöö, situatsioonülesanded, rollimäng, praktika ettevõttes, kovisioon, iseseisev töö.

12. Praktika korraldus.
Praktika korraldamisega taotletakse, et õppija omandab tööks vajalikud praktilised teadmised ja oskused ning omalt poolt rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi. Rõivaste konstrueerimise ja modelleerimise spetsialist praktika käigus õppija harjub töökeskkonnaga, oskab rakendada oma teadmisi ja oskusi reaalses töökeskkonnas, saab motivatsiooni töötamiseks valitud kutsealal ja mõistab tööturvalisuse ja tööohutuse tähtsust töökohal, arendab isiksuse omadusi ja õpib kohanema tööelu muutustega. Omandab oskused planeerida oma tööd, teha õmblemisega seotud põhitöid ja teenindada kliente. Omandab oskust töötada meeskonnaliikmena. Praktikal omandavad õppijad kutsestandardile vastavad teadmised ja oskused, mis võimaldavad edukalt töötamist õmblejana õmblusettevõttes. Ettevõtte praktika maht on 80 tundi.

13.Õppekeskkonna kirjeldus.
Koolitus toimub aadressil Vabaduse väljak 2, Tallinn. Rühma suurus on kuni 10 õpilast. Koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Igale klassiruumis koolitusel osalejale tagatakse kohvipaus. Koolitusel on võimalik kasutada toimivat internetiühendust. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm). Kõik õppematerjalid tagatakse õpilastele kooli poolt.

14. Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid. Õppematerjalid: õpetaja koostatud konspekt, raamatud, videomaterjalid.

15. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.
Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded. Õppija on osalenud praktika töös ja esitanud valmistooted eksami seminaril ning saanud selle kohta positiivse hinnangu.
Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõend väljastatakse vastavalt tundide arvule, kus osaleja osales.

16. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.
Nonna Mumma. 1988 a. omandanud kutse „Naiste ülerõivaste rätsep“ Tallinn 4. kutsekoolis. 2002 a.omandanud kutse „Konstrueerija-modelleerija“ Tallinna Kristiine Teeninduskool. Töötanud rätsepana erinevates ateljeedes ja erinevate moeloojatega kokku 36 aastat.
Made on
Tilda